IK-Bygg tilstandsbarometer
for kommunale bygg


På denne siden får du tilgang til en unik samling med erfaringer om hvordan det står til med byggene i kommune-Norge. Statistikken gir deg et innblikk i forholdene knyttet til helse, miljø og sikkerhet på norske skoler, barnehager, idrettsbygg, kulturbygg, sykehjem, omsorgsbygg og rådhus/administrasjonsbygg.

Hvem står bak?
Norsk Kommunalteknisk Forening har med støtte fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) utarbeidet et nasjonalt tilstandsbarometer basert på innsamling av data fra IK-Bygg. IK-Bygg er en forkortelse for ”internkontroll bygg” som brukes til å kartlegge byggenes tilstand og skaderisiko. I dag brukes IK-Bygg som internkontrollverktøy av rundt 150 kommuner, som tilsammen representerer 1 av 3 norske kommuner. I kartet under ser du hvilke kommuner som idag bruker IK-Bygg. Hvis du vil vite mer om tilstanden i enkelte kommuner eller enkelte bygg må du ta kontakt med kommunen. Her kan du finne mer informasjon om IK-Bygg: https://kommune.ikbygg.no.

Statistikken er gratis og offentlig tilgjengelig og oppdateres jevnlig. Data for enkeltvise kommuner kan ikke hentes ut. Det er kun aggregerte data på nasjonalt nivå som vises.

Om metoden
Tilstandsvurderingene fra IK-Bygg er bygget på en norsk standard for tilstandsanalyse av byggverk (NS 3424:2012) – hvor tallkoder (fra 0 til 3) omgjøres til tre ulike fargekodene; grønn (= 0 og 1), gul (= 2) og rød (= 3). Dette omtales ofte som ”trafikklys”. Noe forenklet kan grønn farge tolkes som at alt er i orden eller ikke relevant, mens gul og rød farge kan tolkes som at feil eller mangler foreligger. Til forskjell fra gul farge, tyder rød farge på at mer alvorlige feil og mangler foreligger – ofte kalt alvorlige avvik.

Forklaring til diagrammene
Det er ialt 200 spørsmål i sjekklisten til IK-Bygg. Kommunene som bruker IK-Bygg bestemmer selv hvilke spørsmål man vil besvare og hvem som skal besvare dem. Det er fire roller i IK-Bygg som kan besvare et spørsmål. Det er eier, forvalter, vaktmester og bruker. Antallet som har besvart et spørsmål med "røde, gule og grønne lys” står i parantes. Det vil si at det er de registrerte tilstandene som telles opp og vises. Antall nye kommuner som har tatt i bruk IK-Bygg har økt fra ca 50 i 2012 til 150 kommuner i 2019. Det innebærer at det stadig kommer til nye bygg som legges inn i databasen. Diagrammet “årlig utvikling” viser de registrerte tilstandene for hele databasen ved årsskiftet for det aktuelle året. Endringene i søylene fra år til år skyldes dels endringer på byggene som allerede ligger inne men også at det er kommet nye bygg til i databasen.

Skole i Norge
?Årlig indeks er beregnet som et gjennomsnitt av alle registrerte tilstander for alle bygg og temaer, og deretter normalisert til en verdi mellom 0 og 100 - 0 er best (ingen avvik) og 100 er dårligst (bare alvorlige avvik).
Her kan du se hvilke kommuner som bruker IK-Bygg: